Congrats to Kinion Bankston on this Missouri Monster!

missouri bow kinion2 missouri bow kinion3